KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


TRNAVA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
   
Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno (zamjena za rodiljni dopust radnice)  – mjesto rada Trnava.
Početak rada : 2.9.2019.
 
 
Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:
 
SSS smjer kuhar/ica
nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 
 
Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:
životopis,
presliku isprave o završenom školovanju,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci)
domovnica (preslika)
elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja (ne starija od 1 mjeseca )
 
 
Vrednovanje kandidata :
Provest će se postupak vrednovanja kandidata sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.
Pozivaju se kandidati da u prijavi navedu stečene kompetencije iz članka 16. navedenog Pravilnika, te prilaže dokaze o istima.
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na web stranici škole :
http://www.os-jjstrossmayer-trnava.skole.hr/ pod stavkom Dokumenti.
 
 
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera da se njegovi osobni podaci obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku,te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici škole 13.6.2019. i traje do 21.6.2019.
 
 
           Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu:           
Osnovna škola J. J. Strossmayera, 31411 Trnava, Braće Radića 1
            s naznakom „Za natječaj“.
 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.    
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
  • pismena zamolba: TRNAVA, B- RADIĆA 1