KUHAR/ICA


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
13.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17 i 68/18) i članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Smiljevac ravnatelj Osnovne škole Smiljevac,  Ivana Lucića 47, Zadar raspisuje:


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta1. KUHAR/ICA ŠKOLE
 - jedan  izvršitelj  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, za
   rad u matičnoj školi


UVJETI: 
• SSS - završena srednja Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola koja u sklopu svog programa  za zanimanja  obuhvaća kuharstvo sa slastičarstvom i ugostiteljsko posluživanje (kuhar), te osposobljenost za pripremu i posluživanje hrane i pića, organizaciju rada u kuhinji i restoranu, planiranje i nabava namirnica i sastavljanje dnevnog jelovnika.
• KV - kuhar
• završen tečaj za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni
Potrebni dokumenti:
 molba, životopis, kopija svjedodžbe, kopija domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 90 dana), potvrda o završenom tečaju za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

Natječaj je objavljen  13. lipnja 2019. godine.
Rok prijave na natječaj je osam dana od dana objave.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 101. i članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  trebaju dostaviti dokaze  iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac.
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac nalazi se na mrežnim stranicama škole (www.os-smiljevac.hr).
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom “Za natječaj” slati na adresu škole: OŠ Smiljevac, Ivana Lucića 47, 23 000 Zadar.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama  (www.os-smiljevac.hr) u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime, titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
     

 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC
  • pismena zamolba: IVANA LUCIĆA 47, 23000 ZADAR