NSS/KV TEHNIČKE STRUKE - RADNIK/CA 2 (SKLADIŠTAR/KA/VOZAČ/ICA REGALNOG VILIČARA)


Radno mjesto


SESVETE
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine

1 godinu
Na temelju članka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“  broj  128/17.) i odluke ravnateljice
o b j a v l j u j e
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radna mjesta
1. NSS/KV tehničke struke - Radnik 2 (skladištar/vozač regalnog viličara) u Odjelu za prodaju, skladištenje i promidžbu na lokaciji Sesvete - 1 izvršitelj
Uvjeti:
- osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i ove uvjete:
Za radno mjesto pod 1.
• NSS/KV tehničke struke,
• položen ispit za upravljanje viličarom,
• radno iskustvo: poželjno 12 mjeseci
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• preslika potvrde o stažu,
• preslika domovnice,
• za radno mjesto pod 1. priložiti uvjerenje o položenom ispitu za viličare,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
Radni odnos pod 1. zasniva se na određeno vrijeme 12 mjeseci uz probni rok od 1 mjesec, radi upražnjenih radnih mjesta.
Na natječaj se mogu pod jednakim uvjetima javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta treba dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Petrova 3, s naznakom „Prijava na natječaj - naziv radnog mjesta“.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ukoliko to ocjeni opravdanim, poslodavac može provesti prethodnu provjeru znanja i vještina, sposobnosti te stečenog radnog iskustva bitnih za obavljanje radnog mjesta na koje se kandidat prijavio, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju po posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve posebnim propisima određene dokumente.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na provjeri znanja, pa izbor nije bio moguć, ravnateljica će obustaviti postupak po ovom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima u postupku.
O izboru kandidati će biti obavješteni najkasnije u roku 15 dana računajući od dana donošenja odluke o izboru. Kandidat koji u natječajnom postupku bude odabran, dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata koje je priložio u natječajnoj molbi.

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
  • pismena zamolba: Petrova 3, 10000 Zagreb