MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


DARUVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
Djelomično
13.6.2019.
20.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
Temeljem čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/2017), čl. 45. i 46. Statuta Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1, Daruvar ravnatelj Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos 

1. za izbor kandidata (m/ž) i prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radna mjesta:
a. Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja

Uvjet: završena srednja medicinska škola, smjer medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu za natječaj kandidati moraju priložiti slijedeće
- Životopis
- Domovnicu
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
- Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) I Uredbe (EU) 2016/679.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće razmatrati.
Kandidati koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prvenstva pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje pravo da ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakom uvjetima.
Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju pridržava prava poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.
Obavijest o izabranim kandidatima biti će javno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – www.daruvarske-toplice.hr
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja neće biti pisano obavješteni.

Zamolbe za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
 Julijev park 1
43500 DARUVAR  
Sa naznakom „Za natječaj“ i nazivom radnog mjesta

Natječaj je, osim u Narodnim novinama, objavljen na web stranici Daruvarskih toplica, Hrvatskoj, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Daruvarskih toplica.

Poslodavac


DARUVARSKE TOPLICE SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
  • pismena zamolba: JULIJEV PARK 1, 43500 DARUVAR