MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


STANČIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
 • 3i smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2019.
20.6.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ
ZAGREBAČKA 23, STANČIĆ
URBROJ: 238/04-94-19-2665/02
Stančić, 12.06.2019.
Na temelju članka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stančić (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s člankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje
 
NATJEČAJ
Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stančić
Na radnom mjestu
MEDICINSKA SESTRA-1 izvršitelj/ica,na određeno vrijeme radi zamjene

 Uvjeti:
 1. Srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre
 2. Položen stručni ispit
 3. Potrebno radno iskustvo 1 godina,
 4. Nepostojanje zapreke iz članka 213.stavka 1.Zakona o socijalnoj skrbi
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti:
 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Presliku domovnice
 4. Presliku rodnog lista
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
 6. Dokaz o radnom stažu (ne starije od 1 mjeseca)
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za rehabilitaciju Stančić, Zagrebačka 23, Stančić, s naznakom
ZA NATJEČAJ“  zaključno s  20. lipnja 2019. godine.  Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.
Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar će za odabranog kandidata/kandidatkinju po službenoj dužnosti pribaviti podatke, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudom iz stavka 1. podstavka 4. istog članka.
Osobe  koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihove prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


Centar za rehabilitaciju STANČIĆ
 • pismena zamolba: Zagrebačka 23,Stančić, 10370 Dugo Selo