ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA - SUDSKI/A ZAPISNIČAR/KA


Radno mjesto


DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“,  broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07,  27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13,  38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), te članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/301, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 24. travnja 2019. i Klasa: 19-02/19-04/321, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 30. travnja 2019., Općinski sud u Dubrovniku raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku SUDSKA PISARNICA
 
  • administrativni/na  referent/ica – sudski/a zapisničar/ka – 2 izvršitelja/ice
 
Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
- dobro poznavanje strojopisa i  rada na računalu,
- položen državni stručni  ispit,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• presliku svjedodžbe,
• presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Općinski sud u Dubrovniku, Ured predsjednice,  Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik, uz naznaku : »Prijava na javni natječaj broj 7 Su-579/2019«.

 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Dubrovniku.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima – (intervju).
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, bit će objavljeni na internetskoj stranici http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/ istovremeno sa objavom javnog natječaja.    
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Općinskog suda u Dubrovniku http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica Općinskog suda u Dubrovniku će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web-stranici Općinskog suda u Dubrovnik http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 

Poslodavac


OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU
  • pismena zamolba: Dr. A. Starčevića 23, 20 000 Dubrovnik