STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno

OPĆA BOLNICA ZABOK

I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Broj:01-2322/2-19.

Zabok, 06.06.2019.

 

Na temelju članka 21.Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj, raspisuje

N A T J E Č A J

 Za primitak u radni odnos na određeno vrijeme:

- stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva – 3 izvršitelja,

UVJETI: preddiplomski studij sestrinstva s čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova

Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Uz prijave kandidati trebaju priložiti:
  • Zamolbu,
  • Životopis,
  • Domovnicu,
  • Diplomu/Svjedodžbu,
  • Odobrenje za samostalan rad (za liječnike spec., stručne prvostupnice, med.sestre/tehn.)
  • Dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslika radne knjižice)
  • Dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.


Traženi dokumenti mogu se dostaviti u preslici, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.
S kandidatima će se obaviti razgovor za posao.
Pozivaju se osobe iz članka 102.stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Natječaj teče od dana objave u Narodnim novinama u trajanju od 8 dana.

Pisane zamolbe se dostavljaju na  adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok.
Rezultati izbora kandidata biti će objavljeni na WEB stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.

Javni natječaj objavljujemo:
Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina (bilten, web stranica)
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web stranica).

Poslodavac


Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
  • pismena zamolba: Zabok, Bračak 8