SOCIJALNA RADNICA/SOCIJALNI RADNIK

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Kutina, KLASA: 012-01/14-01/1, URBROJ: 2176-144-01-01-14-3, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Kutina raspisuje  

                                                                                     NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto:
 • Diplomirana socijalna radnica/radnik I. vrste u Odjelu za djecu, brak i obitelj - određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice – 1 izvršiteljica/izvršitelj
  Uvjeti :
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij socijalnog rada
 • položen stručni ispit
 • jedna godina radnog iskustva u struci
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
  Posebna znanja i sposobnosti:
 • položen vozački ispit B-kategorije
 • poznavanje rada na računalu
  Mjesto rada: Kutina
  Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
  – životopis
  – presliku diplome
  – dokaz o radnom iskustvu u struci iz matične evidencije HZMO-a
  – dokaz o položenom stručnom ispitu
  -presliku Odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
  – presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
   
  Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.
   
  Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
  Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljavanju.pdf).
   
  Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Centar za socijalnu skrb Kutina, Stjepana Radića 7/A, 44320 Kutina, s naznakom: »prijava na natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Kutina.