6. STRUČNI/A SURADNIK/CA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
24.1.2020.
24.2.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje
NATJEČAJ
za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste:
6. u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektima:  „Atlas krajobraza nacionalnog parka Krka“, „Krajobrazna osnova sa studijom vrednovanja i osjetljivosti krajobraza – Vransko  jezero“, „Krajobrazna studija za administrativno područje grada Dubrovnika“ na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost - 1 izvršitelj.
Pristupnici pod točkom 6.  trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici fakulteta www.agr.unizg.hr.
Prednost: znanje engleskog i njemačkog jezika (pisanje, govor), radno iskustvo na poslovima vezanima uz projekte iz područja krajobrazne arhitekture, korištenje MS Office paketa, GIS, CAD programa i Adobe paketa.
Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta: Životopis, presliku diplome/svjedodžbe, elektronski ispis radnog staža s HZMO-a, vlastoručno potpisanu izjavu – izričiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na službenoj stranici Agronomskog fakulteta, pristupnici od točke 1.do 6. moraju dostaviti na adresu Fakulteta u roku 30 dana, od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „ Za natječaj“.
Ako se pristupnik javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas posebno, potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17);
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13);
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnik koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843   (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.
Pristupnik koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.
Na pristupnike se primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
Kandidate će se odabrati na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora ili/i testiranja onih kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem e-adrese koju iskažu u prijavi.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.
Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru na internetskoj stranici fakulteta www.agr.unizg.hr.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
  • pismena zamolba: Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb