MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
21.5.2020.
28.5.2020.

Posloprimac


medicinska sestra/medicinski tehničar
Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
Opis poslova:
 • pomaže dr. medicine kod pregleda, intervencija i zbrinjavanja pacijenata,
 • priprema pacijenta za pregled i uzimanje sestrinske anamneze,
 • ažurno i točno vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidencije,
 • priprema sanitetski materijal, pribor, instrumente, za dezinfekciju i sterilizaciju, te prostorije za rad,
 • kontrolira sterilnost materijala,
 • uzima biološki materijal od bolesnika za laboratorijske analize,
 • priprema i provodi ordiniranu terapiju, te učestvuje u provodjenju najnužnijih mjera reanimacije,
 • prima telefonske pozive i savjetuje pacijente u okviru svoje stručnosti,
 • sprovodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje,
 • skrbi o stanju, racionalnoj uporabi i čuvanju medicinsko-tehničke opreme,
 • lijekova, sanitetskog materijala i sitnog inventara, kao i radnih prostorija,
 • prati stručna zbivanja na području sestrinske djelatnosti,
 • po potrebi odlazi sa liječnikom u kućne posjete,
 • skrbi o pravodobnoj izradi i predaji mjesečnih i godišnjih izvještaja
 
Medicinska sestra/tehničar, jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika

Uvjet: SSS – medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad ili medicinska sestra/tehničar sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 5 godina i odobrenje za samostalan rad.

Probni rad dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, odobrenje za samostalan rad - licencu (preslik), a kandidati sa srednjom školom u trajanju od 4 godine trebaju dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.
 
2. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenta na zahtjev.
U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno od 21.05.2020. do 28.05.2020.
Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se na adresu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku "Prijava na natječaj za radno mjesto ___________".
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

3. Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje pet dana prije provjere.
Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
4. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.
                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                      
 
 
 
 
 

         

 

 

 Poslodavac


DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
 • pismena zamolba: DR.V. MAČEKA 48, 47000 KARLOVAC