6. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS U KBC SESTRE MILOSRDNICE


Radno mjesto


ZAGREB
23
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.5.2020.
1.6.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje
NATJEČAJ
a) za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:
6. medicinskih sestara/tehničara SSS u KBC Sestre milosrdnice - 23 izvršitelja,
- SSS, završena četverogodišnja srednja škola za med.sestre, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci ili završena petogodišnja srednja škola za med.sestre. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stažu.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „za natječaj“.
Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.
Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
  • pismena zamolba: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb