PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA ILI MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
22.5.2020.
30.5.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i odredbe članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/2017.), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije raspisuje
 
NATJEČAJ
 
  1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:
    1. Prvostupnica sestrinstva ili medicinska sestra/tehničar na Odjelu školske medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice.
Uvjeti: VŠS – prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad i položen vozački ispit B-kategorije ili SSS – medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad ili medicinska sestra/tehničar sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem od 5 godina i odobrenje za samostalan rad.
Probni rad dva mjeseca.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenome stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik), elektronički ispis o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, preslik vozačke dozvole B-kategorije i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.
2. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenta na zahtjev.
U prijavi se obvezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, 53000 Gospić, Senjskih žrtava 2, uz naznaku: »Prijava na natječaj za radno mjesto-VŠS/SSS med. sestra/tehničar«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
3. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici www.zzjzlsz.hr, te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web-stranici najmanje pet dana prije provjere.
Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web-stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Zavod dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.
 
4. Rezultati natječaja objavit će se na web-stranici Zavoda za javno zdravstvo LSŽ - www.zzjzlsz.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.
 
 
Zavod za javno zdravstvo
Ličko-senjske županije
 

Poslodavac


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO - SENJSKE
  • pismena zamolba: Senjskih žrtava2, 53000 Gospić