MEDICINSKI TEHNIČAR/SESTRA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.5.2020.
1.6.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Sukladno odredbi članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodnu suglasnost za objavu oglasa Ministarstva financija, KLASA: 400-02/20-01/36, URBROJ: 513-05-01-20-393 od 22. travnja 2020. godine i Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnji ured, upravitelj Zatvora u Zagrebu raspisuje
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
u Ministarstvo pravosuđa, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu radi zamjene duže odsutne službenice, do povratka odsutne službenice koja je stalno raspoređena na radno mjesto;
1. ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA
- Medicinski tehničar/sestra
• 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme
Stručni uvjeti: Srednja stručna sprema medicinske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit (ranije „državni stručni ispit“) i važeća licenca za samostalan rad.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz odredbe članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela te adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika svjedodžbe, 
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadrži podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja i
b) ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremenskom razdoblju,
(*napomena: dokaze tražene u točki 4.a) i 4.b) potrebno je dostaviti kumulativno),
5. preslika isprave o položenom državnom ispitu, ako kandidat ima položen državni ispit (ranije „državni stručni ispit“),
6. važeća licenca za samostalan rad.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, https://uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa Uprava za zatvorski sustav i probaciju ZATVOR U ZAGREBU, Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb, s naznakom „ZA OGLAS“.
Ovaj oglas biti će objavljen na web-stranicama Ministarstva pravosuđa - https://pravosudje.gov.hr   Ministarstva uprave - https://uprava.gov.hr  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje -   https://hzz.hr.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest.
Kandidat/kinja koji ispunjava formalne uvjete oglasa biti će pozvan na razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnim propisima dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja  koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine“ broj: 121/17 i 98/19), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine“ broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj: 157/13, 152/14 i 39/18)  i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune provest će se testiranje.
Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje upravitelj Zatvora u Zagrebu. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na oglas i ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te ih poziva na razgovor (intervju).
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljena  na  web-stranici Ministarstva pravosuđa – https://pravosudje.gov.hr  i  Ministarstva uprave - https://uprava.gov.hr najmanje 5 (pet) dana prije održavanja razgovora (intervjua).
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta objaviti će se na web-stranici Ministarstva pravosuđa - https://pravosudje.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
Izabrani kandidat/kinja biti će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa – https://pravosudje.gov.hr  i  Ministarstva uprave - https://uprava.gov.hr
Dostava rješenja svima kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na oglas ne jave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), upravitelj Zatvora u Zagrebu će obustaviti postupak po ovom oglasu.

Poslodavac


MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV ZATVOR U ZAGREBU
  • pismena zamolba: Dr. Luje Naletilića 1, 10020 Zagreb