STRUČNI SURADNIK/CA - PSIHOLOG/INJA


Radno mjesto


KAŠTEL STARI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.,7/17. i  68/18.)
ravnatelj Osnovne  škola prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari raspisuje

       

         NATJEČAJ

za popunnjavanje  radnog  mjesta
 
 STRUČNI SURADNIK-PSIHOLOG/INJA,  1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme,
                                                                             pripravnik/ica
 
Uvjeti: prema članku 105. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije.
 
Rok za podnošenje prijave  je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  mrežnim stranicama Škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 1 mjesec).
Prijave  s  dokazima  dostaviti na adresu: Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Slavonska 5, 21216 Kaštel Stari, s naznakom „za natječaj“.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.                                                                                                                                                                  Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN  121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


Osnovna škola prof. Filipa Lukasa
pismena zamolba: SLAVONSKA 5, KAŠTEL STARI