DOMAR-LOŽAČ/DOMARKA-LOŽAČICA


Radno mjesto


ČAZMA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
7.11.2018.
15.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. ) i Pravilnika o radu Osnovne škola Čazma Osnovna škola Čazma raspisuje:
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
- Domara-ložača/domarke-ložačice, na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica;
- opis posla: rukovođenje i briga o radu kotlovnice, toplinskih stanica i drugih uređaja grijanja, obavljanje popravaka, obavljanje poslova održavanja objekata i njihovih okoliša te ostali poslovi prema Pravilniku o djelokrugu i radu tajnika te administrativno-tehničkim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN br. 40/2014)
UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14., 07/17 i 68/18. ) i Pravilniku o radu Osnovne škole Čazma.
Uvjet za domara-ložača/domarku-ložačicu je završena srednja škola tehničke struke te posebni uvjeti: uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada i položen stručni ispit za rukovanje centralnim grijanjem i termoventilacijom prema posebnim propisima.
Za navedeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Uz prijavu na natječaj za  domara-ložača/domarku-ložačicu kandidati moraju priložiti presliku:
- životopisa;
- dokaza ostručnoj spremi - svjedodžbu;
- uvjerenja prema članku 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17 i 68/18.) – ne starije od dana objave natječaja;
- uvjerenja  o položenom stručnom ispitu za rukovanje centralnim grijanjem i termoventilacijom prema posebnim propisima.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE JE 8 DANA.
PRIJAVE DOSTAVITI  NA ADRESU: OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA, A. VULINCA 22, 43240 ČAZMA.                           
PRIJAVE BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE NE ĆE SE RAZMATRATI.
O  REZULTATIMA IZBORA KANDIDATI ĆE BITI OBAVIJEŠTENI. 
NATJEČAJ OBJAVLJEN DANA 7.11.2018. GODINE I VRIJEDI  DO 15.11. 2018. GODINE.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA
pismena zamolba: ALOJZA VULINCA 22, 43 240 ČAZMA