DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALISTA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.8.2019.
30.9.2019.

Posloprimac


Medicina
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; DA
Na temelju članka 25. stavka 1. točke 11. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije raspisuje godišnji

NATJEČAJ
Za prijam u radni odnos


Doktora/ice medicine specijaliste/ice hitne medicine ili doktora/ice medicine u 2019. godini sukladno potrebama zapošljavanja temeljem normativa i standarda i Mreže hitne medicine na određeno vrijeme

Uvjeti:
• Medicinski fakultet ( doktor/ica medicine specijalist/ica iz hitne medicine ili doktor/ica medicine)
• Položen stručni ispit ili položen specijalistički ispit
• Odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)
• Poznavanje rada na PC-u.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
1.Životopis
2. Dokaz o stručnoj spremi – kopija diplome
3. Dokaz o položenom stručnom ispitu – kopija potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom/državnom ispitu
4. Dokaz o položenom specijalističkom ispitu (samo ako prijavu dostavlja dr.med.spec.)
5. Kopija odobrenja za samostalan rad nadležne komore
6. Uvjerenje da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Natjecatelji/ce koji/e imaju položen vozački ispit B kategorije uz prijavu mogu dostaviti i kopiju vozačke dozvole.

Natjecatelji/ice državljani/ke Republike Hrvatske uz prijavu obvezno dostavljaju i kopiju domovnice.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će izvornik ako to zahtjeva objavitelj natječaja.

Na Natječaj se mogu javiti natjecatelji/ice oba spola.

Kandidati/tkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni/ne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo uz dokaz o pravu prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima, uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja te su dužni/e dostaviti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati/tkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužni/e su uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat/tkinja dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.

Osoba koja ne podnese urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/tkinjom prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, 42 000 Varaždin, Franje Galinca 4, s naznakom „Natječaj za prijam u radni odnos-NE OTVARATI- za poslove doktora medicine specijaliste hitne medicine ili doktora medicine“.

S kandidatima/tkinjama prijavljenim na javni natječaj provesti će se testiranje i intervju, a radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova.

Poziv na intervju odnosno datum i vrijeme intervjua za svakog kandidata/tkinju čija je prijava uredna i za koju se utvrdi da kandidat/tkinja ispunjava formalne uvjete iz natječaja, objavljuje se na web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije www.zhm-vz.hr, s desne naslovne stranice pod nazivom „NATJEČAJI“ jednom mjesečno tijekom 2019. godine ovisno o zaprimljenim prijavama.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti obaviješteni/e nakon donošenja Odluke o izboru.

NAPOMENA: Natječaj je objavljen na www.hzz.hr. i www.zhm-vz.hr

Opis poslova: poslovi doktora/ice medicine specijaliste/ice hitne medicine ili doktora/ice medicine.
 

NATJEČAJ JE OTVOREN CIJELE 2019. GODINE TE SE ZA IZABRANE KANDIDATE/TKINJE DONOSI ODLUKA O IZBORU KANDIDATA/TKINJA.



Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
  • pismena zamolba: Franje Galinca 4, 42 000 Varaždin / s naznakom