ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA


Radno mjesto


BEDEKOVČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
15.11.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA
BEDEKOVČINA, LJUDEVITA GAJA 1
KLASA: 112-07/18-01/02
URBROJ: 2197/02-380/1-1-18-12-1
Bedekovčina, 7. studeni 2018.
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,   (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17), Srednja škola Bedekovčina objavljuje
 
N A T J E Č A J
 za zasnivanje radnog odnosa
 
 • Administrator/ica, SSS, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje
  Uvjeti:
 • Prema člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 07/17)
  
Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 15.11.2018.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni poštom.
Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, obvezan se na njega pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti sve dokaze o istom koje kandidati mogu preuzeti na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Prijave se dostavljaju na adresu:
Srednja škola Bedekovčina
Ljudevita Gaja 1
49221 Bedekovčina
 
 Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme- presliku,
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potpisanu izjavu o davanju privole kod zasnivanja radnog odnosa (klikom na link zaštita osobnih podataka na mrežnim stranicama Škole).                                                                


Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA
 • osobni dolazak: BEDEKOVČINA, LJUDEVITA GAJA 1
 • najava na telefon: 049 213514
 • pismena zamolba: Bedekovčina, Ljudevita Gaja 1