PREDAVAČ


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.7.2020.
28.8.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
3 godine

Nastavno zvanje i radno mjesto

a) za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenom polju Informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 02/07; 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14; 60/15 i 131/17), Statutom Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola („Narodne novine“ broj:  20/12; 85/13 i 4/15).

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis i izvješće o nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti,
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje,
  • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje (preslike objavljenih radova  dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u u jednom PDF-dokumentu),
  • presliku diplome,
  • presliku domovnice.

Obrazac prijave na natječaj treba preuzeti u Tajništvu Veleučilišta (ured 119), Županijska 50, Vukovar, ili na Internetu na adresi http://www.vevu.hr.

Pristupnici natječaju dužni su životopis i izvješće o nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti dostaviti i u elektroničkom obliku na adresu: natjecaji@vevu.hr

Prijave na natječaj šalju se preporučeno poštom u roku od 30 (trideset) dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU, 32 000 Vukovar, Županijska 50, s naznakom »ZA NATJEČAJ«, ili predaju osobno na istu adresu (u dekanat).

Pristupnici/ice natječaju moraju se služiti hrvatskim jezikom u govoru i pismu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj:  82/08 i 69/17).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18).

Pristupnik prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime te životopis, ukoliko bude izabran, objavi na web stranici Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.Poslodavac


VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU
  • pismena zamolba: Županijska 50, Vukovar
  • e-mailom: natjecaji@vevu.hr