SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
10
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opis poslova: održavanje čistoće svih prostorija KBC-a Rijeka za koji je odgovorna. Obavljanje i drugih poslova po nalogu nesposredno pretpostavljenog.
Klinički bolnički centar
             R i j e k a
 
Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 10. lipnja 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, klasa: 100-01/19-03/19, urbroj: 534-03-2-1/4-19-27 od 26.04.2019. godine, raspisuje se;
 
Natječaj
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
  1. NKV radnik (spremač/ica)                      – 10 izvršitelja                                                                                               
 
Uvjeti:
            - NSS
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- zamolbu i životopis
- presliku Svjedodžbe ili Diplome o stečenom obrazovanju
 - potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu)
- kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo  ili državljanstvo neke od zemalja Europske unije
 
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad.
 
Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.
 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja  u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
 
KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. 
KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja.
Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.              
 

Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
  • osobni dolazak: KREŠIMIROVA 42 (PISARNICA), 51000 RIJEKA
  • pismena zamolba: Krešimirova 42, 51000 Rijeka