1. ZDRAVSTVENI/A DJELATNIK/CA III


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
JAVNI NATJEČAJ
za izbor kandidata za radna mjesta:
1. Zdravstveni djelatnik III
- 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
- Završena srednja stručna sprema zdravstvene struke - medicinska sestra/tehničar
- odobrenje za samostalan rad
- 1 godina radnog iskustva
ili
- završena srednja medicinska škola po petogodišnjem programu obrazovanja za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege
- odobrenje za samostalan rad
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme (1 godina) u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Prijavi treba priložiti:
- kratak životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
- preslika svjedodžbe ili diplome ovisno o traženoj stručnoj spremi
- elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjeren preslik radne knjižice (preslik svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu)
- preslika odobrenja za samostalan rad
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, 10000 ZAGREB, MIROGOJSKA 16, PISARNICA, PRIZEMLJE s naznakom „NATJEČAJ KLASA: 112-01/19-04/08   ZA RADNO MJESTO _______________(ovdje navedite točku tj. broj i naziv radnog mjesta)“ osobno ili poštom. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01 i 103/03, 148/13), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja. Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti vezane uz tijek natječaja te rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Zavoda www.stampar.hr i oglasnoj ploči Zavoda te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti objavit će se najmanje pet dana prije provjere na web stranici i na oglasnoj ploči Zavoda. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete upućuju se na  psihološko testiranje i postupak provjere stručne sposobnosti i vještina. Postupak provjere stručne sposobnosti i vještina provest će se praktičnom provjerom poznavanjem rada na računalu te stručnim razgovorom (intervju). Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Poslodavac


NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
  • pismena zamolba: Mirogojska 16, 10000 Zagreb