11. ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, 92/2005, 107/2007, 27/2008, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 37/2013, 38/2013, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/2017) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine, 100/2011), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo unutarnjih poslova za 2019. godinu, Klasa:112-01/19-06/2, Urbroj:511-01-156-19-8 od 20.05.2019.godine, Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje
JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Ministarstvo unutarnjih poslova
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:
IV. CENTAR ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA „Ivan Vučetić“
11. Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja
administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola
- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)
Obavezno je da kandidati/kinje ispunjavaju i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra/ice struke ili stručnog specijalista/ice ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika/ce struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima (nema više od jedne godine radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci);
d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1.Zakona o državnim službenicima.
Kandidati/inje moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i smiju imati do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale (ukoliko se ne radi o prvom zaposlenju).
Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.
U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OiB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) i redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr.).
Uz ispunjeni obrazac prijave, a u kojemu je potrebno navesti sva radna mjesta iz javnog poziva za koja se prijavljuje, obavezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis,
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili svjedodžbe),
3. elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)
4. dokaz državljanstva (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice)
5. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, te za koje se
ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju).
Nakon provedenog postupka i obavljenog razgovora (intervjua), odluku o izboru kandidata/kinje donosi ministar unutarnjih poslova.
O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e -maila ili telefona.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.
Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnog službenika/ce, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33
s naznakom "za javni poziv“
Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr.).

Poslodavac


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  • pismena zamolba: Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb