MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje
 
                                                                       NATJEČAJ
 
4.  Medicinska sestra/tehničarna određenovrijeme- 2izvršitelja/ice

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- završena srednja medicinska škola
- položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanjemedicinska sestra/tehničar opće njege
- najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanjemedicinska sestra/tehničar opće njege
- odobrenje za samostalan rad
 
Ponudi treba priložiti:
- zamolbu
- životopis
- osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)
- svjedodžbu završnog ispita srednje škole (preslika)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
- važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) -(preslika)
- elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) na Natječaj su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) - poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  gdje se nalazi dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.
Poželjno je da kandidati  dostave elektroničku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.
Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o potrebama radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj, provesti će se jedan ili više navedenih postupaka:
- pisana provjera znanja - testiranje
- provjera znanja, sposobnosti i vještina
- razgovor s kandidatima (intervju).
O sadržaj i načinu provođenja postupka, mjestu i vremenu provođenja postupka, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).
Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.
 

 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA
  • pismena zamolba: Željka Selingera 1, 48000 Koprivnica