SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 93/14), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Poletarac” raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
SPREMAČ/ICA
• jedan/na (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića;
• završena osnovna škola, NSS
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
• dokaz o stručnoj spremi,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• životopis,
• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od tjedan dana),
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN 10/97,107/07 i 94/13) koje ne smije biti starije od šest mjeseci
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ “POLETARAC”,
Vile Velebita 18,
10 040 Zagreb,
uz naznaku: ''Za natječaj – spremač/ica - određeno''.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ POLETARAC
  • pismena zamolba: Vile Velebita 18, 10040 Zagreb