MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Broj: 05-9/321-2019
Krapinske Toplice, 10.06.2019. godine
 
Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18) Bolnica raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
1. NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka privemeno odsutnih radnika)
 
Medicinska sestra……………..2 izvršitelja uz probni rad od 2 mjeseca
 
Uvjeti
   -   završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare
   -   položen stručni ispit, osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege
    - odobrenje za samostalan rad
 
Ovaj natječaj objavit će se na internetskim stranicama Bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.
Vlastoručno potpisane prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama putem pošte na adresu Bolnice: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2 , Krapinske toplice, s naznakom: „za natječaj za radno mjesto ______________________________“.
 
Rok od 8 dana počinje teći od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijaviti se mogu osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
Uz potpisanu prijavu (zamolbu) treba priložiti:
  • Kratki životopis, presliku domovnice, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe) i potvrdu HZMO o radnom stažu
  • Zdravstveni radnici prilažu i presliku uvjerenja o položenom specijalističkom, odnosno stručnom ispitu i odobrenje za samostalni rad, s tim da kandidati uručuju izvornike na uvid povjerenstvu pri dolasku na razgovor, ako će biti pozvani
 
Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze  utvrđene  posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.
 
Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-) ) .Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kao Voditelju obrade da može prikupljati i koristiti osobne podatke te čuvati u skladu s općim aktima Bolnice, a u svrhu provedbe natječajnog postupka za prijam u radni odnos  na određeno i neodređeno vrijeme.
 
Poziv kandidatima na testiranje i/ili razgovor bit će objavljen na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr)

Obavijest o izabranim kandidatima bit će objavljena na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr).
 
Bolnica pridržava pravo poništenja ovog natječaja, odnosno pridržava pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.


Poslodavac


Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
  • pismena zamolba: Krapinske Toplice, Gajeva 2