DOMAR-ČISTAČ (M/Ž)


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Pravilnika o radu Ustanove i Odluke ravnatelja Ustanove od 10.06.2019.g. ravnatelj Ustanove objavljuje:
 
                                                                                                               OGLAS
                                                                                     Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
                                                                                                         na radno mjesto

SEKTOR ODRŽAVANJA
- Domar - čistač
  jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijem u radni odnos:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U radni odnos ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vode sudski postupak pred nadležnim sudom.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.
Ako kandidat ne pristupi intervju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Ustanove www.uzgso.hr objavit će se vrijeme i dan održavanja intervjua.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti. 
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
- uvjerenje o nekažnjavanju (koje nije starije od 6 mjeseci)
Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjetima, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod
na adresu: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
                  Slavonski Brod, Stanka Vraza 2/a / s naznakom: Oglas – ne otvaraj /
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
  • pismena zamolba: Stanka Vraza 2/a, Slavonski Brod