SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


ČALINEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
19.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17, i 68/18.), i odredbi članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Gustav Krklec“ Maruševec, Čalinec 78, 42243 Maruševec, ravnatelj škole raspisuje

                                                               N A T J E Č A J
                                                              za radno mjesto


Spremač/spremačica, pola radnog vremena 20 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:  životopis, presliku domovnice i dokaza o stečenoj stručnoj spremi,  uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/izabrana kandidatkinja dužan/dužna je predočiti izvornike.

Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje su suglasni/suglasne da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidati/kandidatkinje koji/koje se javljaju na natječaj uz pozivanje na čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dokumentaciju za svaku kategoriju prilažu prema Dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (poveznica: 

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševec, Čalinec 78, 42243 Maruševec poštom ili neposredno u školu s naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Po završetku natječajnog postupka, obavijest o izboru kandidata/kandidatkinja bit će objavljena na internetskoj stranici Škole: http://os-gkrklec-calinec.skole.hr/
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA GUSTAV KRKLEC MARUŠEVEC
  • pismena zamolba: ČALINEC 78, 42243 MARUŠEVEC