UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE


Radno mjesto


SOLJANI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
13 sata tjedno
Nema smještaja
Djelomično
6.11.2018.
13.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17., 68/18.) Osnovna škola Josip Kozarac Soljani,  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za  slobodno radno  mjesto:
 1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE
              - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 13 sati tjedno
  UVJETI: prema Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. I 7/17., 68/18.)
  U prijavi za natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • Zamolbu za natječaj
 • životopis
 • preslika diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi,
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak prema članku 106. Zakona o odgoji i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi o nekažnjavanju,
 • potvrdu o radnom stažu iz MIO
Dokumentacija za prijavu se prilaže u neovjerenoj preslici.
Rok za podnošenje prijava natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Škole i na mrežnim stranicama  Škole.
Natječaj vrijedi od 06.11.2018.  do 13.11.2018.godine.
Ostale informacije:
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (N.N. br. 57/96. i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom  o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (N.N. br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva Branitelja:
http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rada (N.N. 33/92, 77/92., 27/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., i 148/13.,) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rada i dokaz o tome na  koji je način prestao radni odnos.
Na natječaj temeljem čl. 13. St. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC, TOMISLAVOVA 5/A, 32255 SOLJANI,
s naznakom  „za natječaj“   

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'JOSIP KOZARAC'
pismena zamolba: Tomislavova 5/a, 32255 Soljani