STRUČNI REFERENT/STRUČNA REFERENTICA ZA KATASTARSKE POSLOVE


Radno mjesto


NOVI MAROF, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
25.3.2020.
2.4.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu

Sukladno odredbi članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Zaključku Vlade Republike Hrvatska KLASA: 022-03/18-07/402, URBROJ: 50301-25/27-18-3 od 4.10.2018. godine, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave raspisuje
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

 1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NOVI MAROF
 
Stručni/a referent/ica za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 
Uvjeti: SSS društvene ili tehničke struke, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

 • životopis,

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnom spremi te trajanju staža osiguranja),

 • presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen ispit.
  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20, s naznakom – „prijava na oglas“.
 
Kandidati/kinje  koji/e se prijavljuju  za više radnih mjesta dužni/e su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
                                                                                                        
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a
je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se testiranje.
 
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje biti će objavljeni na web-stranici Državne geodetske uprave, www.dgu.gov.hr, istovremeno s objavom oglasa.
 
Na web-stranici Državne geodetske uprave, www.dgu.gov.hr objavit će se mjesto i vrijeme održavanja testiranja najmanje pet dana prije testiranja.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisan  uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave će obustaviti postupak po ovom oglasu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Državne geodetske uprave www.dgu.gov.hr i web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.                                  
 

Na temelju odredbe članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), a u svezi raspisanog Oglasa za prijam u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, na određeno vrijeme, KLASA: 112-03/20-01/05, URBROJ: 541-07-02/7-20-4 od 19.03.2020. godine, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, na web stranici www.uprava.gov.hr i www.dgu.gov.hr, objavljuje
           
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA, PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE, PODACI O PLAĆI I NAČIN TESTIRANJA

 1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NOVI MAROF
 
Stručni/a referent/ica za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Poslovi:

 • obavlja jednostavne poslove vođenja i održavanja katastarskog operata katastra zemljišta i katastra nekretnina i katastra zgrada,

 • obavlja poslove vezane uz naplatu stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina,

 • vodi upravni postupak do donošenja rješenja o promjenama na zemljištu i upisu nositelja prava na zemljištu,

 • izrađuje nacrte akata u upravnom postupku do donošenja rješenja,

 • izrađuje popise promjena,

 • provodi promjene u popisno knjižnom dijelu katastarskog operata u neupravnom postupku,

 • izrađuje izvode, prijepise, potvrde i preslike iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina i katastra zgrada

 • izdaje podatke iz popisno knjižnog dijela katastra nekretnina i katastra zgrada

 • obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata,

 • obavlja poslove razvrstavanja, raspoređivanja i upisa pismena u urudžbeni zapisnik ili upisnik predmeta,

 • vodi arhiviranje riješenih predmeta,

 • vodi blagajnički zapisnik i knjigu računa,

 • obavlja poslove vezane uz otpremu pošte putem poštanske službe ili dostavnom knjigom,

 • obavlja i druge poslove koje odredi voditelj Odjela.


Pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje:
1.   Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“,  broj 47/09)
2.   Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“,  broj 112/18)
3.   Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 25/18)
 
 
PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:
Plaća za radno mjesto za koje se vrši prijam utvrđuje se prema odredbama članaka 108. stavak 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01) i odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, broj 37/01, 71/01, 89/01, 112/01, 17/03, 197/03, 21/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08 , 32/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14,140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19), te na temelju članaka 144. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19).
 
NAČIN TESTIRANJA:

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuju se putem testiranja i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Pismena provjera znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10.
 
Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za provedenu provjeru dobio najmanje 5 bodova.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji/e su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju, i to deset kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja/ica, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja/ica.
 
Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.                                                                                                                                                                                                                       Poslodavac


DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
 • osobni dolazak: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, ZAGREB, GRUŠKA 20
 • pismena zamolba: Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20