FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA (PRIPRAVNIK)


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2019.
22.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


farmaceutski tehničar
Srednja škola 4 godine
Traži se pripravnik
Na temelju članka 29. stavak 10. Statuta Doma zdravlja Županja i Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („N.N.“ br. 2/11. i 14/13.), Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž („N.N.“ br. 124/13.) te suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019. godine, ravnateljica Doma zdravlja Županja    r a s p i s u j e
 
N A T J E Č A J
za zapošljavanje zdravstvenih radnika – pripravnika u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva / pripravništva sljedećih zvanja
na određeno vrijeme:
 
  1. STRUČNI PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- 1 izvršitelj/ica
  2. FARM. TEHNIČAR / FARM. TEHNIČARKA- 1izvršitelj/ica
  
 

                UVJETI:

  •  završena srednja škola za farmaceutske tehničare
  • Hrvatsko državljanstvo
  • Status nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini
 
Kriterij za odabir:
  • Prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje
 
Uz prijavu na natječaj i životopis, kandidati su dužni priložiti u preslici:
- dokaz o stručnoj spremi- diploma (za radno mjesto pod brojem 1.) / svjedodžba o završenom        školovanju + svjedodžbe svih razreda  (za radno mjesto pod brojem 2.)
- domovnicu
- osobnu iskaznicu
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini prijave u evidenciji nezaposlenih osoba
- potvrdu o prosjeku ocjena
- potvrdu o dužini studiranja (za radno mjesto pod brojem 1.)
- dokaz o radnom stažu (elektronički ispis staža HZMO-a, ne stariji od dana raspisivanja natječaja)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec
 
Prijave s kraćim životopisom, dokazom o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od deset (10) dana od objave natječaja u Narodnim Novinama te se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom u Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 s naznakom: „Za natječaj- PRIPRAVNIK“
 
 
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja sukladno kriterijima koje utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), za mjeru „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ (www.hzz.hr).
 
Odabrani kandidat započet će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni HZZ.
 
Ovu mjeru mogu koristiti nezaposlene osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale te se osposobljava za rad u tom zanimanju, odnosno nezaposlene osobe bez staža osiguranja na poslovima u svojoj obrazovnoj razini, te prijavljene u evidenciji nezaposlenih.
 
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. br. 157/13.,  152/14. i 39/18.), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17) uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.
 
Kandidati/kandidatkinje koji podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
 
O izboru pripravnika kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Doma zdravlja Županja nakon donošenja Odluke o izboru pripravnika (www.dom-zdravlja-zupanja.hr).
 
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Domu zdravlja  Županja za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa. 
 
Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 zadržava pravo poništenja natječaja.
 
                                                                                   Ravnateljica:
                                                                                  Luca Lešić, dipl. iur.              


opis posla: 

Osoba koji radi u ljekarni bavi se pripravljanjem različitih farmaceutskih pripravaka. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u obliku otopina, krema, čajeva, masti i dr. prema standardnim receptima. Vodi laboratorijski dnevnik odnosno popis svih pripravaka napravljenih u laboratoriju ljekarne,  također vodi evidenciju rokova lijekova i dr.Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA
  • osobni dolazak: DR. FRANJE RAČKOG 32 ŽUPANJA
  • pismena zamolba: Dr. Franje Račkog 32 Županja