VOZAČ/ICA - DOSTAVLJAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19) i članka 4. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18 i 2/19) po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/19-04/1000431, Urbroj:514-04-01-01-01/3-19-02 od 22. listopada 2019., Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje
OGLAS
za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
- na radno mjesto namještenika III. vrste – vozač-dostavljač – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
- srednja stručna škola prometne struke
- položen ispit za vozača „B“ kategorije
- godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu javiti punoljetne osobe oba spola. Radni odnos se ne može zasnovati sa osobom kod koje postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
U prijavi na oglas potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Podnošenjem prijave na oglas, suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi prometne struke,
- presliku vozačke dozvole za vozila "B" kategorije,
- presliku radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10000 Zagreb, s naznakom "Oglas za prijam namještenika III vrste-vozač-dostavljač"
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.
Osobe koje se u prijavi na oglas pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su također dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.
Postupak po oglasu provodi Komisija za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje općinski državni odvjetnik. Komisija utvrđuje utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju, provodi testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina i općinskom državnom odvjetniku podnosi izvješće o provedenom postupku.
Testiranje se sastoji od provjere sposobnosti i vještina kandidata u upravljanju vozilom "B" kategorije i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaju i načinu provođenja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr istovremeno s objavom oglasa.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju te u drugim slučajevima propisanim člankom 50.b stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ravnatelj Ureda će obustaviti provedbu postupka po ovom oglasu.
O rezultatima provedenog oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU
  • pismena zamolba: Selska cesta 2, 10000 Zagreb