MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U TIMU T1/TIMU T2


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Kategorija B
Nije važno
Klasa: 100-01/19-01/2
Broj: 2109-105-03-19-9
Datum: 06. studeni 2019.

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, v. d. ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, Čakovec, raspisuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije
 
3. Medicinska sestra/medicinski tehničar u Timu T1/Timu T2 - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju 2 mjeseca.
Mjesto rada: Međimurska županija
 
 Uvjeti za radno mjesto pod 3.: 
- SSS med. sestra/med. tehničar ili VŠS med. sestra/med. tehničar (prvostupnik/ca sestrinstva),
- položen stručni ispit ili završeno srednje obrazovanje u trajanju od 5 godina,
- odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinski sestara,
- osnovno informatičko znanje za rad s računalom,
- vozačka dozvola B kategorije.
 
Uz prijave na natječaj za radno mjesto pod 3. obavezno dostaviti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o državljanstvu (presliku),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju),
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, osim kandidata koji su završili petogodišnji
   obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/ medicinski tehničar opće njege,
– presliku važećeg odobrenja za samostalan rad nadležne komore
– elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu
   i radnom odnosu, ne starije od objave ovog natječaja,
– dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole s obje strane),
– presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne    
   stariji od 3 mjeseci do dana objave ovog natječaja).
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati/tkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni/ne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja, ako dostave isprave kojima dokazuju svoj status prema posebnim propisima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatra se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj, te se njegova/njena prijava neće razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, s naznakom: »Natječaj za prijam u radni odnos_____________(navesti radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje) – ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama.
Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati/kinje dostavljaju po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.
 
Prije donošenja odluke o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre/medicinskog tehničara u Timu T1/Timu T2  pribaviti će se dokaz o ispunjavanju uvjeta za rad u zdravstvenoj djelatnosti sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Kandidati/kinje koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavcu na uvid dati osobnu iskaznicu te mu dostaviti dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta u originalu/ovjerenom presliku.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.
 

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
  • pismena zamolba: Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, Ivan