POMOĆNI KUHAR/ICA


Radno mjesto


OBROVAC, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Prijavi treba priložiti:
  preslika diplome, životopis, preslika domovnice, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci), original potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2  Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“, broj 121/17.) prilikom prijave na natječaj dužni su dostaviti sljedeće dokaze navedene na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Grada Obrovca www.obrovac.hr ) i oglasnoj ploči vrtića,  poslati poštom na adresu:Dječji vrtić Obrovac, Ivane Brlić Mažuranić 2, 23450 Obrovac, na kuvertu naznači "ZA NATJEČAJ-NE OTVARATI"
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ OBROVAC
  • pismena zamolba: IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 2 23450 OBROVAC