STRUKOVNI UČITELJ / UČITELJICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Elektrotehnička Škola Split  r a s p i s u j e
 N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta 
1. STRUKOVNI UČITELJ - 1  izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme 
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu  (NN 1/96 i 80/99) i strukovnim kurikulima za područje Elektrotehnike i računalstva. 
Uz prijavu sa životopisom, kandidati trebaju priložiti:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi, u preslici,
 • domovnicu, u preslici,
               - elektronički zapis - potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
                 zavoda za mirovinsko osiguranje,
               - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko
                 od kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
                 (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) -
                 ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.
 Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te su dužni priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koji se pozivaju. 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.  stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
Prijave se podnose na adresu škole: Elektrotehnička škola Split, Teslina 2, 21000 Split.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.    
                                                                                                                     

Poslodavac


ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT
pismena zamolba: TESLINA 2, 21000 SPLIT