VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA ZAŽELI


Radno mjesto


VRLIKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2018.
21.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
 
NATJEČAJ
 
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Vrlici za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU PROJEKATA EU –ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJE ŽENA GRAD VRLIKA - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 30 mjeseci uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca
 
 VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU PROJEKATA EU
Stručni uvjeti:
 
 • Magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na  računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • certifikat za upravljanje i provođenje EU projekata
 
 
Osim navedenih uvjeta kandidat  mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicim i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi.
 
Uz prijavu na oglas kandidat/kinja  je dužan/dužna  priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 
 • životopis
 • preslik domovnice
 • dokaz o  stručnoj spremi ( preslik)
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine  ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslik rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i razdoblje u kojem ih je obavljao)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedožbe),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (kopija diplome, uvjerenja ili indeksa-neovjereno)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (kopija diplome, uvjerenja ili indeksa-neovjereno)
 • osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članka 15.i16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika)
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te je dužan priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nazaposlen. U navedenom slučaju ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Na web-stranici Grada Vrlike  http://www.vrlika.hr/   bit će objavljen opis poslova radnog mjesta , podaci o plaći, način provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata .
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete obvezni su pristupiti provjeri (pisani test) znanja i sposobnosti bitnih za poslove radnog mjesta, o čemu će biti  obavješteni putem navedene web-stranice  najmanje pet dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju su u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Sinj, na adresu: Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj-oglas za „Viši stručni suradnik za provedbu projekata EU “- Zaželi program.
O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.
 
 
 
 

Poslodavac


GRAD VRLIKA
 • osobni dolazak: TRG FRA FILIPA GRABOVCA 6, SINJ
 • pismena zamolba: TRG FRA FILIPA GRABOVCA 6, SINJ