STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG PRIPRAVNIK


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Na temelju odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vezi provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Dječji dom Maestral Split, Jurja Šižgorića 4, Split, raspisuje 
NATJEČAJ
za radno mjesto STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG - PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme od 40 (40/40) sati tjedno u trajanju od 12 mjeseci Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (domovnica),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja),
- elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih,
- dokaze o prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu na koji se kandidat poziva. 
Natječaj se raspisuje u okviru Paleta mjera za stjecanje prvog radnog iskustva – Mjere – Pripravništvo, trajanje 12 mjeseci.
Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljava, a prijavljene u evidenciji nezaposlenih.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96 i 21/00) ili rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju potpune istovrijednosti u sklada sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se prilikom prijave pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti.Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:  
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Financijska sredstva za plaće i prijevoz pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to u visini od 100 % iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza do najviše visine iznosa od 1.200,00 kuna sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Polaganje stručnog ispita omogućeno je pripravniku s time da troškove polaganja snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno odluci ministrice.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji dom Maestral Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg doma Maestral,  Split.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave. 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavu i potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom s naznakom ˝Za natječaj – stručni suradnik - pripravnik“ na adresu: Jurja Šižgorića 4, 21000 Split

Poslodavac


DJEČJI DOM MAESTRAL SPLIT
pismena zamolba: Jurja Šižgorića 4, 21000 Split