UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
11 sat tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
19.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
 1. Učitelj hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno, određeno vrijeme, za rad u centralnoj školi – 1 izvršitelj,
 2.  
  Natječaj se odnosi na kandidate oba spola.
   
   
  UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOGA ODNOSA:
  Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati/kinje trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.,68/18).


  Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  1. životopis,
  2. dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
  3. preslika domovnice,
  4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  5. uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
   
  Kandidat/kinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta.
   
  Pozivaju se kandidati/kinje koji pod jednakim uvjetima imaju pravo prednosti  iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: 
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
   
   


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIĆA
pismena zamolba: PUT FERATA 2, 21230 SINJ