SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


VRGORAC, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
22.2.2021.
2.3.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
 Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac s 31. sjednice održane dana 16. veljače 2021., a  u skladu s člankom 56. i 82. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac i člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić Pčelica Vrgorac objavljuje:                               Natječaj za zasnivanje radnog odnosa
Za radna mjesta:
2. Spremačica


  - 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme do 31.05.2021.
      pola  radnog vremena


Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:

 
  • Životopis
  • Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, ( ovjerenu kod javnog bilježnika), osnovna škola
  • Presliku domovnice
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni   postupak ( ne starije od 6 mj) u smislu čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( ne starije od 6 mj) u smislu čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Potvrda o radno pravnom statusu/ elektronički zapis sa HZMO


Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaj kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo putem pošte na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Matice hrvatske 13, 21276 Vrgorac, s naznakom „ za natječaj- ________________“
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednim uvjetima.


Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac, dana 22. 02. 2021. Natječaj vrijedi do 02.03.2021.g.
 

Poslodavac


PČELICA DJEČJI VRTIĆ
pisana zamolba: Matice Hrvatske 13, 21276 Vrgorac