SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
22.2.2021.
2.3.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08,  86/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/14,  07/1768/18,98/19 i 64/20) te odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Turističko-ugostiteljska škola, Split, A. G. Matoša 60,  dana 22. veljače 2021. god. objavljuje 
N A T J E Č A J
za obavljanje poslova 
  1. SPREMAČICA – 1 izvršitelj – 20 sati tjedno na neodređeno vrijeme
Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste  odnose  se  na jednak način na osobe  muškog i ženskog spola.
Na natječaj se sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. 82/08 i 69/17) mogu javiti kandidati oba spola. 
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno odredbama  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/17,  68/18, 98/19  i 64/20).
Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti: 
  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kaznenipostupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N. 87/0886/09,  92/10,  105/1090/11,  5/1216/12,  86/12,  126/1294/13152/14,  07/1768/18, 98/18 i 64/20) - ne starije od 6 mjeseci
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu - ne stariji od 30 dana
Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj  dostavljaju se u neovjerenoj preslici koja se ne vraća kandidatima, a izabrani kandidat je dužan školi prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike. 
Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti  probni rad koji ne smije trajati dulje od 1 mjeseca, sukladno odredbi  čl. 25. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 128/17)
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj zajedno sa svim ispravama i prilozima navedenim u natječaju te koja ispunjava uvjete iz natječaja. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave. 
Kandidati koji po posebnim propisima imaju prednost pri zapošljavanju dužni su se prilikom prijave na natječaj pozvati  na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.  Navedeni kandidati imaju prednost pred ostalim kandidatima pod jednakim uvjetima.
Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja 
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052
 https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
Po isteku roka za prijavu na natječaj temeljem čl. 11. i 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Turističko-ugostiteljskoj školi, Split, Povjerenstvo će provest  testiranje kandidata. Testiranje će se provesti usmenim putem. Razgovorom se procjenjuje znanje o poslu radnog mjesta, vještine komuniciranja kandidata te motiviranost kandidata.
Kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje 5 dana prije dana  određenog za procjenu odnosno testiranje.  Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte koju su kandidati dostavili u prijavi i objavljuje se na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
Prijave sa gore navedenom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poslati na adresu Škole:
Turističko-ugostiteljska škola, Split, A.G. Matoša 60, 21000 Split, s naznakom: „Za natječaj – spremačica“ 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Split, od 22.02.2021. do 02.03.2021.god. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, pisanim putem i to objavom na mrežnim stranicama škole.  
Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Turističko-ugostiteljska škola, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18).

Poslodavac


TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT
pisana zamolba: A.G. MATOŠA 60, 21000 SPLIT