SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
  • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
  • Smjena - poslijepodne
  • Smjena - prijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
22.2.2021.
2.3.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

Na  temelju  članka 107. Zakona o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Konjščina, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: 

  • SPREMAČ/ICA  – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati), neodređeno vrijeme. Probni rad 3 mjeseca. Rad prijepodne i poslijepodne (u smjenama)
  • Tražena stručna sprema: NKV

Na  ovaj  natječaj  mogu  se  prijaviti osobe oba spola.

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).

Kandidati/kinje uz prijavu dužni su dostaviti:

-     kratki životopis

-     dokaz o državljanstvu

-     presliku rodnog lista

-     presliku važeće osobne iskaznice

-     presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi

-     preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog          

      zavoda  za mirovinsko osiguranje

-     uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni  

      postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od  6  

      mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna

dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima:

-sukladno odredbi čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)

-sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, preporučeno poštom na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA, ULICA MATIJE GUPCA 6, 49282 KONJŠČINA, „Natječaj spremač/ica“

Kandidatom/kinjom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojima se kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Konjščina, sa kandidatima koji su podnijeli urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu provest će se testiranje.

Popis pozvanih na testiranje i vrijeme i mjesto testiranja  bit će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ Konjščina najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, navodeći samo inicijale i godinu rođenja, te spol kandidata/kinje, zbog zaštite osobnih podataka

O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole:  http://os-konjscina.skole.hr/zapo_ljavanje

Natječaj je otvoren od 22.02.2021. do 02.03.2021.

NAPOMENA:

S obzirom na izvanredne okolnosti, molimo sve kandidate da se pri dolasku na testiranje i boravku u prostorijama škole pridržavaju epidemioloških mjera, što svakako podrazumijeva nošenje maski te obaveznu dezinfekciju ruku na ulazu škole, nošenje vlastite kemijske olovke za pisanje testa na testiranju i ostale mjere koje su trenutno na snazi.                                                                                 

                                                                                                                             Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
pisana zamolba: Matije Gupca 6, 49282 Konjščina