SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ORAHOVICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; zamjena
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
 • 2 smjene
 • Dvokratno radno vrijeme

Nema smještaja
U cijelosti
22.2.2021.
2.3.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), članka 4. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 40/14.), članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica i članaka 5., 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, ravnateljica Osnovne škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
 
 1. SPREMAČ/SPREMAČICA – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme/ 40 sati ukupnog tjednog zaduženja (zamjena za odsutnog djelatnika).
  Mjesto rada: Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić Orahovica

Uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17., 123/19.).
 
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08. i 69/17.)
 
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Prema članku 6. stavka 11. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica – uvjet je završena osnovna škola.
 
Kandidat/kinja koji/a zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. 64/20.).
 
U prijavi na natječaj potrebno je navesti e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest (poziv) o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja kandidata/kinje.
 
Uz pisanu prijavu (zamolbu)  na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja odnosno ne starije od dana 15. veljače 2021.
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima Područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ( „Narodne novine“ broj: 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19.), članka 48. f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18., 32/20.), dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i u prijavi na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. 
 
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog pralamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja odnosno od dana 22. veljače 2021. godine do dana 2. ožujka 2021. godine.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, Trg Tina Ujevića 1, 33 515 Orahovica s naznakom „za natječaj“.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Kandidat/kinja  prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove www.os-ibmazuranic-orahovica.skole.hr o rezultatima natječaja najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi kandidati biti će obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ ORAHOVICA
pisana zamolba: Trg Tina Ujevića 1, Orahovica 33515