SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


SMILČIĆ, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
22.2.2021.
2.3.2021.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Voštarnica-Zadar (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica OŠ Voštarnica-Zadar, I. Meštrovića 3, 23 000 Zadar, objavljuje:NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

1. Spremačica, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, jedan (1) izvršitelj na određeno radno vrijeme, do 18. lipnja 2021. godine, mjesto rada izvan sjedišta poslodavca u Smilčiću.


Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
Uvjeti:
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima i to poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada;
te :
- Za spremačicu: Prema Pravilniku o radu Osnovne škole Voštarnica-Zadar, članku 9., stavak 3. uvjet za spremačicu je završena osnovna škola.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi su propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a nepostojanje istih se dokazuje prilaganjem uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana.
Područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata će biti objavljeni na web stranici škole http://www.os-vostarnica-zd.skole.hr/natjecaji

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o državljanstvu
4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja
5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
6. dokaze za ostvarivanje dodatnih bodova koje kandidati za radna mjesta učitelja i stručnih suradnika mogu ostvariti sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Voštarnica-Zadar (oni kandidati koji to žele i imaju potrebne reference) i to za:
- za ostvareno napredovanje u struci: savjetnik 3 boda, mentor 2 boda,
- za osobne kompetencije stečene na edukacijama, konferencijama,  kongresima i savjetovanjima iz područja odgoja i obrazovanja i to najmanje 5  potvrda: 1 bod,
- za sudjelovanje u školskim projektima i projektima fondova Europske unije-  najmanje 3 potvrde: 1 bod,
- za ostvaren uspjeh tijekom studija: za rektorovu ili drugu vrijednu nagradu: 1  bod.
Svi dodatni bodovi iz točke 6. se ostvaruju zasebno te sudjeluju u ukupnom zbroju bodova postignutih u postupku vrednovanja kandidata.
Ukoliko kandidat uz natječajnu prijavu ne dostavi dokaze da ostvaruje dodatne bodove iz točke 6., neće ostvariti dodatne bodove.

Natječaj je objavljen  22.02. 2021. g., a rok za dostavu prijave je 02.03.2021. g.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.


Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti vrednovanju odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Voštarnica-Zadar.
Za kandidata koji ne pristupi postupku vrednovanja smatra se da je odustao od natječaja.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu s naznakom „za natječaj“:
                                 
                                          Osnovna škola Voštarnica – Zadar
                                                        Ivana Meštrovića 3
                                                           23000  Zadar
                                                            (za natječaj)
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ako se na natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu Zakona), a radni odnos može se zasnovati na temelju članka 107. stavak 12.
Zakona, vrednovanje se može provesti u skladu s ovim Pravilnikom prema odluci ravnatelja.
O rezultatima natječaja kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (http://www.os-vostarnica-zd.skole.hr/natjecaji).
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA - ZADAR
pisana zamolba: Ivana Meštrovića 3, 23000 Zadar