KUHAR/ICA


Radno mjesto


MATULJI, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
23.2.2021.
3.3.2021.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno
N A T J E Č A J
za sljedeća radna mjesta
 
 1. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje
 
Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matulji.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
 
 
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
 • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (presliku diplome):

  - presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi kuharskog smjera (SSS stupanj stručne spreme) 
   

Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana kad mu je istekao pripravnički staž prestaje radni odnos u dječjem vrtiću.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.)
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (na snazi od 25.05.2018.) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se podaci navedu u odgovoru na natječaj.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju na­tječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja (natječaj je otvoren od 23.02.2021. do 03.03.2021. god.) neposredno na urudžbeni zapisnik (osobnom dostavom) ili poštom na adresu:
Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:
 
"za natječaj--*navesti radno mjesto prijave kandidata". 
 
Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta dužan je slati odvojene prijave i potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto.
 
Dječji vrtić Matulji može provjeriti radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti osobe koja traži zaposlenje.
Prethodno provjeravanje sposobnosti provodi se testiranjem, određivanjem osobi da obavi neki posao, razgovorom i sl.
Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.
 
Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MATULJI
 • osobni dolazak: ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 4, 51211 MATULJI
 • pisana zamolba: ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 4, 51211 MATULJI