KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


DONJA DUBRAVA, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
23.2.2021.
3.3.2021.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Zakonu o radu, članka 6. i  13. Pravilnika o radu Osnovne škole Donja Dubrava  i članaka 5. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Donja Dubrava  (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica  Osnovne škole Donja Dubrava  objavljuje:


                                                                                 NATJEČAJ
                                                                       za zasnivanje radnog odnosa


1.KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica na određeno,  puno radno vrijeme- 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja


Mjesto rada: matična škola u Donjoj Dubravi, a po potrebi i područna škola u Donjem Vidovcu


Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uvjet za zasnivanje radnog odnosa:  završena srednja škola - program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl. 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
U prijavi na natječaj kandidati moraju navesti svoje osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu (na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti ( u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu):
  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona  o odgoju o obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi , ne starije od dana raspisivanja natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Kandidati koji će pravodobno dostaviti potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama (u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektroničkom zapisu) i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju OŠ Donja Dubrava objavljenog na mrežnim stranicama škole:
http://www.os-donja-dubrava.skole.hr/upload/os-donja-dubrava/images/static3/908/File/Pravilnik%20o%20zapo%C5%A1ljavanju%20-%20O%C5%A0%20Donja%20Dubrava.pdf
Procjena odnosno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja vršit će se prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama u mjeri u kojoj je to potrebno za provođenje natječajnog postupka odnosno kasniju objavu ishoda natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Donja Dubrava te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:
 Osnovna škola Donja Dubrava, Krbulja 21,  40328 Donja Dubrava
s naznakom : „ Za natječaj -  naziv radnog mjesta“
 
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  putem mrežne stranice školske ustanove http://www.os-donja-dubrava.skole.hr/javna_nabava   u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika o zapošljavanju.
Izvornike ili ovjerene preslike isprava dostavljenih na natječaj kandidati mogu preuzeti osobno u tajništvu škole nakon objave rezultata natječaja. Kandidati koji ne preuzmu isprave u roku od 15 dana, isprave će biti poslane poštom.


                                                                                                                                Ravnateljica škole:
                                                                                                                                      Mirjana Ribić
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA
  • osobni dolazak: KRBULJA 21, 40328 DONJA DUBRAVA
  • pisana zamolba: Krbulja 21, 40328 Donja Durbava