DOMAR/DOMARICA-VOZAČ/VOZAČICA-KUĆNI MAJSTOR/KUĆNA MAJSTORICA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
23.2.2021.
3.3.2021.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te  članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić  Slavonski Brod Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos radnika

DOMAR-VOZAČ-KUĆNI MAJSTOR- 1 izvršitelj/ica -  na određeno puno radno vrijeme (zamjena za duže bolovanje)
                                                      
UVJETI: Prema članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)
 - SSS  
 
Pored navedenih uvjeta  kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje  poslova radnog mjesta
- Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat  po dostavljenoj obavijesti o izboru , a prije donošenja odluke  o prijemu u radni odnos.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na javni poziv pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili prijavu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101.
stavaka 1. - 3. i članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu; Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. Zakona.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.
 
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu  za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (naziv radnog mjesta, stručne kvalifikacije te ime i prezime izabranog kandidata) na internetskoj stranici Dječjeg vrtića, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
 
ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložit preslike dokumenata:
1. Životopis
2. Dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
4. Elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja)
5. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 1 mjeseca)  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku  na adresu preporučeno poštom ili osobno na adresu:
 
DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD
Naselje Andrija Hebrang 11/1 Slavonski Brod s naznakom
«Natječaj za domara/icu»
 
Nepotpune i nepravovremene prijave  neće se razmatrati.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta; Povjerenstvo) imenuje Ravnateljica Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.
 
Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na intervju .
Na web stranici Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod https://www.djecji-vrtici-sb.hr/ objaviti će se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme održavanja intervjua.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Dječjeg vrtića: https://www.djecji-vrtici-sb.hr/
 
Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD
pisana zamolba: Naselje A. Hebranga 11/1, 35000 Slavonski Brod