SURADNIK / SURADNICA U NASTAVI STROJARSKE STRUKE, STROJOBRAVAR / STROJOBRAVARICA


Radno mjesto


POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
23.2.2021.
3.3.2021.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
5 godina
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN:87./08., 86./09., 92./10., 90./11., 16./12., 86./12.,  94./13., 152./14. i 68./18), i članka 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN:30./09. i 25./18.) Tehnička škola iz Požege raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
 • Suradnik u nastavi strojarske struke, strojobravar na određeno, puno radno vrijeme – (zamjena za radnika na bolovanju) - jedan izvršitelj
   
  Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonom o strukovnom obrazovanju.
   
  Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:
 1. životopis,
 2. rodni list,
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi, strojobravar,
 4. potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od šest mjeseci,
 6. potvrdu o položenom majstorskom ispitu,
 7. dokaz o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje pet godina,
 8. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Temeljem odredbe članka 103. Stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Nakon zaprimanja prijava, ravnatelj škole može donijeti odluku o testiranju kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, o čemu će škola na svojim mrežnim stranicama objaviti obavijest u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismeno u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti neposredno ili poštom na adresu Tehnička škola, Ratarnička 1., 34 000 Požega.

Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA
 • osobni dolazak: RATARNIČKA 1, POŽEGA
 • pisana zamolba: Ratarnička 1, Požega