MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2019.
18.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Dom zdravlja Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Borovska 7, raspisuje  N A T J E Č A J  za prijem u radni odnos

I    Medicinska sestra/tehničar (SSS) –1 izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjena odsutnih medicinskih sestara/tehničara (godišnji odmori, plaćeni dopusti, bolovanja i dr.).   
                                      
II   SSS – završena Srednja medicinska škola
     položen stručni ispit
     odobrenje za samostalni rad (licenca)  
                         
III  Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa i kratki životopis, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i to:        
  • preslik svjedodžbe Srednje medicinske škole,
  • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
  • preslik odobrenja za samostalni rad (licenca),
  • preslik domovnice.

IV   Prijave za natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

V     Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i  članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
VI    Prijave s potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima podnose se na adresu:
       DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD
       BOROVSKA 7
       35000 SLAVONSKI BROD
       u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.
 
VII   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
VIII  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana zaključivanja natječaja.
 
IX    Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati potpunu opću/radnu zdravstvenu  sposobnost.
 
X     Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati provjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata putem prethodne provjere njegovih sposobnosti.
 
XI    Dom zdravlja Slavonski Brod pridržava pravo ne izabrati kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD
  • pismena zamolba: Borovska 7, 35 000 Slavonski Brod