ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
8.8.2019.
21.8.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 , 152/14i 68/2018),
raspisuje 
 
NATJEČAJ
za  zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta m/ž 
 
 
ADMINISTRATOR ……neodređeno nepuno radno vrijeme -1 izvršitelj za 20 sati rada tjedno
 
Uvjet: srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera
             
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. stavka 1.i  2. . te  članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz o državljanstvu (preslik)
-dokaz o stručnoj spremi (preslik)
-uvjerenje o nekažnjavanju i da se ne vodi postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14),
  ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
-potvrdu HZMIO  o radnom stažu

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.
Kandidati  koji se po posebnim propisima pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje ti propisi propisuju.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «Za natječaj“ na adresu škole:                                                         
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA , Dinka Šimunovića 14. ,21230 SINJ
Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj objaviti će se na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole, http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/ način procjene odnosno testiranja kandidata
te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa.
Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju .
Komisija za provedbu natječaja  će na web stranici i oglasnoj ploči škole   objaviti  mjesto i vrijeme održavanja testiranja, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i o tome će biti pisano obaviještena.
Smatra se da kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je povukao prijavu na natječaj.
Pravilnik o zapošljavanju se može preuzeti na stranici Škole:
 http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/
 
U natječaju se produžuje vrijeme za podnošenje  prijave  do 21.08.2019.
Ukoliko je prijava podnesena prije ove Izmjene i dopune,ista će biti uzeta u razmatranje.
Ostale točke Javnog Natječaja ostaju nepromijenjene.
 
                                      
Obavijest o rezultatima  natječaja  objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te smatrati da su kandidati izvješćeni,a kandidati koji se pozovu na pravo o prednosti pri zapošljavanju obavijestit će se pisanom pošiljkom.
Cjelovit tekst natječaja može se preuzeti na web stranici Škole.

 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića,Sinj može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog  parlamenta i Vijeća Europe od 27. 4. 2016. O zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N. N. 42/18).
 

Poslodavac


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA
  • osobni dolazak: DINKA ŠIMUNOVIĆA 14, 21230 SINJ
  • pismena zamolba: Dinka Šimunovića 14, 21230 Sinj