ČISTAČ / ČISTAČICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2018.
20.9.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 4. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17 i 12/18), a po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/18-04/519, Urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 3. rujna 2018. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, raspisuje
OGLAS
za zapošljavanje namještenika/ce na određeno vrijeme
u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu
- radno mjesto namještenika/ce IV. vrste čistač/ica - 1 izvršite lj/ica na određeno vrijeme od godinu dana, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Uvjeti za prijam:
- državljanstvo Republike Hrvatske
- niža stručna sprema ili osnovna škola
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima
Na oglas se mogu javiti punoljetne osobe oba spola.
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12,  37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17).
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a može ostvarili pravo prednosti kod prijama u radni odnos, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 6/94, 08/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) te članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se pozva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnim manjima (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam, propisana je člankom 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine broj 27/01) te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova (Narodne novine broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14,  151/14, 76/15 i 100/15).
Opis poslova radnog mjesta:
- održava čistoću (čišćenje, pranje, peglanje i dr.) svih prostorija i svog inventara u zgradi Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, Stalnoj službi u Makarskoj i Stalnoj službi u Sinju te obavlja i druge srodne poslove.
U vlastoručno potpisanoj prijavi na radno mjesto namještenika IV vrste-čistač/ica, kandidati trebaju navesti osobne podatke, adresu za primanje pismena, broj telefona i e-mail adresu putem kojih je kandidat/kinja dostupan/a.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- presliku svjedodžbe o završenom stupnju traženog obrazovanja
- dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga osoba koja se prijavljuje ima (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
- dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruje takva prava.
Isprave se podnose u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a prijave se podnose na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, Gundulićeva 29a,  Split, s naznakom "Oglas za prijam namještenika/ce-čistača/ice na određeno vrijeme".
Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete, a urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana te sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u oglasu. Ukoliko podnositelj prijave ne ispunjava formalne uvjete oglasa obavijestit će se pisanim putem.
S kandidatima koji su podnijeli uredne i pravodobne prijave te ispunjavaju formalne uvjeti, provest će se razgovor (intervju).
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku prije zaključenja ugovora o radu dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanja poslova navedenog radnog mjesta.
Na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (www.dorh.hr) i na oglasnoj ploči Općinskog državnog odvjetništva u Splitu objavit će se mjesto i vrijeme održavanja razgovora, najmanje pet dana prije održavanja razgovora. Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Oglas će se objaviti na oglasnoj ploči Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr  te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Odluka o izboru kandidata/kinje dostavlja se javnom objavom na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmog dana od dana javne objave. Protiv odluke o izboru kandidat/kinja u postupku ima pravo prigovora općinskoj državnoj odvjetnici (čelniku tijela) u roku od osam (8) dana od dana objave odluke.

Poslodavac


OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU
pismena zamolba: GUNDULIĆEVA 29A, 21000 SPLIT