STRUČNI SURADNIK/ICA-PRIPRAVNIK-LOGOPED ILI SOC.PEDAGOG ILI PEDAGOG ILI PSIHOLOG


Radno mjesto


TUČEPI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik

STRUČNI SURADNIK/-ICA-PRIPRAVNIK/-ICA  - 1 izvršitelj/ica, za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radno mjesto:
LOGOPED/-INJA/ ili
SOCIJALNI PEDAGOG/-INJA ili
PEDAGOG/-INJA ili
PSIHOLOG/-INJA
 
UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj
spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
POSEBNI UVJETI: Nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja
 
Uz pismenu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-  životopis
-  presliku domovnice
-  presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
-  elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
-  dokaz o nezaposlenosti
-  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.
Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Tučepi.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Tučepi da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
O rezultatima natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni pismenim putem.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole:
Osnovna škola Tučepi, Kraj 17, 21325 Tučepi, s naznakom "Za natječaj"
 
Datum objave natječaja je 09. studenoga 2018. godine. 
           
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA TUČEPI
pismena zamolba: Kraj 17, 21325 Tučepi