RAVNATELJ/ICA


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
10.8.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj:76/93, 29/97, 47/99 ,35/08,127/19), članka 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj:157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17,98/19,64/20) te članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Gospić, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Gospić temeljem Odluke od 27.7.2020.g.,objavljuje  javni
 
                                                         NATJEČAJ
                       za imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Gospić
 
Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
-hrvatsko državljanstvo,
-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
-najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
-položen stručni ispit,
-nepostojanje zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
 
Ravnatelja/icu Centra imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Gospić na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja/icu.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
-životopis,
-domovnicu,
-diplomu o stručnoj spremi,
-potvrdu o radnom stažu( elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili ugovor o radu u djelatnosti socijalne skrbi)
-uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,
-uvjerenje od nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije pokrenut kazneni postupak niti prekršajni postupak ( ne starije od mjesec dana).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosnu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl.102. st. 1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Prijave na natječaj s navedenim dokumentima o ispunjavanju traženih uvjeta, podnose se  u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijava se dostavlja putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:  Centar za socijalnu skrb Gospić, Vile Velebita 6, s naznakom: “Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 

Poslodavac


Centar za socijalnu skrb Gospić
  • pismena zamolba: Vile Velebita 6, 53000 Gospić